İNSANCA

12.07.2018         

Karakter güçleri konusu pozitif psikolojinin en önemli konularından bir tanesidir.

 Martin Seligman ve Chris Peterson yaptıkları çalışmalarda, 6 erdem ve bu erdemlerin altında 24 karakter gücü belirlemişlerdir. Bu altı erdem sırasıyla (1) Bilgelik (2) Cesaret (3) İnsaniyet (4) Adalet (5) Ölçülülük ve (6) Aşkınlık’tır. Bu altı erdemin altında da yaratıcılık, merak, öğrenme sevgisi, açık fikirlilik, bakış açısı, cesur olma, sebatkarlık, dürüstlük, yaşam coşkusu, sosyal zeka, sevgi, iyilikseverlik, liderlik, vatandaşlık, hakkaniyet, affedicilik, alçakgönüllülük, öz-denetim, ihtiyatlılık, estetik ve mükemmelliğin takdiri, şükran duyma, umut, mizah ve maneviyat olmak üzere 24 karakter gücü yer almaktadır. Aslında karakter güçleri kapsamındaki bu konular pozitif psikolojinin ne ile uğraştığını açıkça göstermektedir.

Bunların dışında, hayatın anlamı ve amacı konusu, yaşam doyumu, yaşam kalitesi, psikolojik ihtiyaçlar ve motivasyon, iyimserlik, farkındalık, öz-anlayış, affedicilik, özgecilik, işe bağlılık ve evlilik doyumu gibi daha onlarca konu pozitif psikolojinin araştırma konularını oluşturmaktadır. Özetle, pozitif psikoloji bireyin mutluluğuna ve psikolojik iyi oluşuna etki eden pek çok kavramla ilgilenmektedir. 
 Bilgelik sadece bilgiye sahip olma değil onu tecrübeye dönüştürme becerisidir de. yasamın içinde bir laboratuar gibi işleme yeteneğidir.Bu bir anlamda bizim olgunluğumuzla ilgilidir.
Cesaret daha önce de belirttiğimiz üzere ölçülü bir kendini aşma becerisidir, bu kendini aşma kendi eksikliklerinin üzerine gidebilmedir denizden korkan birinin yüzmeyi bırakmak yerine havuzda da olsa yüzme öğrenmeye devam etmesidir, vazgeçmemektir bir yönüyle.
Diğer erdemleri sırasıyla değineceğiz. Haftaya insaniyet ve adaletten bahsedeceğiz.

34829
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER