Konuk Yazar

ÇANAKKALE’DEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ FAALİYETLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ& YATIRIM POTANSİYELİNİN ARTTIRILMASIAhmet ÖVEN - Makine Bakım  Müh.
ENDA Holding-Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. Tuzla Mevkii Ayvacık /ÇANAKKALE
E-mail:ahmet.oven@tuzlajes.com.tr
Çağrı
Çanakkale Bölgesindeki ‘’Yenilebilir Enerji Kaynakları’’na istinaden yatırım potansiyelinin oluşturulması ve ilgili yatırımların teşvik edilmesi için bu makalemi kaleme almakta, bölgenin ‘’Enerji Merkezi’’ olması için değerli desteklerinizi rica etmekteyim.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Rüzgar Enerjisi; Güneşten dünyamıza saatte 100 milyar MW enerji ulaşır.Güneşten dünyaya ulaşan ısı enerjisi ;yerçekimi ve elektromanyetik kuvvetler tarafından kullanılır. Tüm fosil esaslı tükenen ve tükenmeyen enerji türlerinin kaynağı güneştir. Güneşten gelen enerjinin yaklaşık %2 ‘lik kısmı rüzgar enerjisine, önemli bir bölümü de bitkiler tarafından biyokütle enerjisine dönüştürülür.
Ülkemizde Devlet Meteoroloji İşleri(DMİ) kayıtlarına göre rüzgar santrali kurma çalışmalarında baz alınabilecek, yıllık ortalama rüzgar hızı 3 m/s’nin üstünde olan  Çanakkale ve ege bölgesini belirten yerler Tablo 1’de gösterilmiştir.
 
İl/İlçe
V(m/s)
Ayvalık
3.2
Balıkesir
3.1
Bergama
3.2
Bozcaada
7.0
Çanakkale
4.9
Çeşme
3.8
Dikili
3.0
Gökçeada
4.4
İzmir
3.5
Muğla
3.4
 
Tablo 1 [1]
Yukardaki tabloda gösterildiği gibi bölge ve Türkiye sıralamasında Çanakkale vilayeti Rüzgar santrallerinin kurulabileceği bir enerjipotansiyeline sahiptir.[1]
Güneş Enerjisi;Güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Dünya dışından diğer bir deyişle hava kürenin dışında, güneş ışınlarına dik bir metrekare alana bir saniyede gelen güneş enerjisi,1357J değerindedir.Bu sayı güneş sabiti olarak bilinir. Güneşten dünyaya 1.7 x 1011 MW ısıl güç gelir.
Ülkemiz gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkeler için en önemli doğal enerji kaynağı güneş enerjisidir.Ülkemiz güneş kuşağı adı verilen ve güneş enerjisi bakımından zengin bir bölgede yer almasına karşın, güneş enerjisinden yeteri kadar faydalanılamıyor. Ülkemizde ortalama yıllık güneşlenme süresi 2640 saat,yıllık güneş enerjisi ışınım şiddeti 1311 kWh/m2 olarak belirlenmiştir.Tükiye’de bölgelere göre güneş enerjisi potansiyelinin dağılımı  Tablo 2 ‘de gösterilmiş ve alt metinlerde açıklamalar yapılmıştır.
Bölgelerimize göre güneş enerjisi potansiyelinin yıllık ortalama  dağılımı incelenirse;
BÖLGE
Işınım Enerjisi(kWh/m2)
Güneşlenme Süresi(h/yıl)
Güney D. Anadolu
1491
3016
Akdeniz
1452
2923
İç Anadolu
1432
2712
Ege                
1406
2726
D. Anadolu
1398
2693
Marmara
1144
2528
Karadeniz
1086
1966
 
Tablo 2[1]
 ‘’Çanakkale Bölgesi’’ Türkiye Güneşlenme Haritasına istinaden 2.Bölgede yer almakta ve metrekare başına 4400-4800 kcal  değerleri arasında bir enerji potansiyeline sahip olduğu ifade edilmiştir.
İlgili tablolar ve verilerden yola çıkılarak Çanakkale Bölgesi,Akdeniz ve G.Doğu Anadolu Bölgesinden sonra güneşten  faydalanılabilecek bir enerji statüsüne haiz bir coğrafi yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır.[1]
Jeotermal
Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu,sıcaklığı sürekli olarak 20 °C’den fazla ve çevresindeki normal  yeraltı ve yer üstü sulara oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar  ve gazlar içerebilen, elektrik üretiminde, ısıtma ve soğutmada, çeşitli sanayi tesislerinde enerji hammaddesi olarak kullanılan, kimyasal madde üretimine elverişli olabilen ayrıca sağlık ve turizm amacıyla da yararlanılabilen, basınç altındaki sıcak su ve buhar(akışkan) ile sürekli yüzeye taşınan ısı enerjisi olarak tanımlanır.
Yer kabuğunun derinliklerinde bulunan ısı kaynağı, henüz soğumasını tamamlamamış bir magma kütlesi veya genç bir volkanizma ile ilgilidir.Yüzeyden kırık ve çatlaklar aracılığıyla ile süzülen meteorik kökenli sular, değişik derinliklerde yer alan ve geçirimsiz örtü kayalarla kontrol edilmiş olan gözenekli veya ikincil geçirimli rezervuar kayalarda birikir.
Biriken sular ısı kaynağı tarafından ısıtılır ve mineral içeriği bakımından zenginleşir.Yer kabuğunun derinliklerinde ısınan sular ,kırık ve çatlak sistemlerinin oluşturduğu yollarla yeryüzüne ulaştıklarında ,sıcak su kaynakları olarak belirginleşir.Jeotermal enerji yerin derinliklerinden gelen,yenilenebilir ve temiz bir  enerji kaynağıdır.[1]
 
Çanakkale Tuzla Mevkii Jeotermal   EnerjiPotansiyeli ve Yatırımları
ENDA  Holding bünyesinde  Ayvacık/Tuzla Köyünde kurulan ‘’Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş.’’ 2010’dan beri jeotermal kaynaktan elektrik  enerjisi üretmekte ve saatte 6.5MW’lık üretim hacmine sahiptir.
Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çeken bölgede şu anda ENDA Holding’in bir işletmesi bulunmakta ve bazı firmalar sondaj çalışmalarına devam etmektedirler.
Tuzla Mevkii’nde Jeotermal Enerji  Sisteminin yanı sıra sağlık ve turizm için kaplıcalar bulunmaktadır. Aynı zamanda mineral esaslı  su zenginliklerine de sahiptir.
 
 

 
Faylara bağlı gelişen çatlaklardan gelen jeotermal akışkanlar,hidrotermal alterasyon için gerekli zemini hazırlamışlardır.[2]
Tuzla mevkii, coğrafi yapı itibariyle  yer-altı ve yer-üstü kaynaklar bakımından zengin bir potansiyele sahip,uzun vadeli yatırımların yapılacağı yenilebilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılabileceği verimli kaynakların olduğu bir bölgedir.
Sıcaklık derecesi yüksek elektrik üretimine uygun başlıca jeotermal alanlar: Denizli-Kızıldere, Aydın-Germencik, Çanakkale-Tuzla,İzmir-Seferihisar,Nemrut-Zilan-Süphan-Tendürek ve Nevşehir-Acıgöl alanlarıdır.
Ülkemizde dünya standartlarına uygun olarak;
·         Yüksek sıcaklıklı(>150 °C  )
·         Orta sıcaklıklı (150-70 °C  ) ve
·         Düşük sıcaklıklı (<70 °C  )
olmak üzere birçok jeotermal kaynak bulunmaktadır.[1]
Yukarıda Tuzla mevkiindeki jeotermal sahanın resmi mevcut olup,soğuma evresini tamamlamamış magma faaliyetleri sonucunda yerden sıcak suyun etkisiyle buhar çıkmaktadır.
Çanakkale Tuzla Mevkii Jeotermal Enerji ile Bina Isıtma Proje Fikri
Tuzla Mevkiinde Jeotermal enerjiyi oluşturan yerin derinliklerinden gelen sıcak su ile elektrik enerjisi üretilmekte ve birçok yerli ve yabancı firmada sondaj faaliyetlerine devam etmektedirler.
Sıcak suyun yapısı gereği hem elektrik eldesineimkan vermekte hem de bina ısıtma sistemlerinin oluşturulması için uygun özelliklere haiz olması neticesindeTürkiye’de bazı ilklerin gerçekleştirilmesi adına bu konuda iyi projeler üretilip,yatırımlar yapılabilir.
TEŞEKKÜR
Bu makaleyi yazmamda teşvik olan ENDA Holding-Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. çalışanlarına ve ilgili yöneticilerine teşekkür ederim.
 
SONUÇ
Bu makalede yenilenebilir enerji kaynakları hakkında ön bir bilgi verilmiş akabinde Çanakkale yöresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin veriler tablolarla ifade edilerek, içerik desteklenmiştir.
Özellikle Çanakkale Ayvacık Tuzla mevkiindeki Jeotermal Enerji Sahası  hakkında bilgiler verilerek, yatırımcıları teşvik etme babında bilgiler sunulmuştur.
 
KAYNAKLAR
1.ÖZTÜRK.H.,2013. ’’Yenilebilir Enerji Kaynakları’’,Birsen Yayınevi.
2.GEVREK.İ.,ŞENER.M.,ERCAN.T.     1985, ’’Çanakkale-Tuzla Jeotermal Alanının  HidrotermalAlterasyon Etüdü ve Volkanik Kayaçların Petrolojisi’’, http://www.mta.gov.tr/v2.0/daire-baskanliklari/bdt/kutuphane/mtadergi/103-104_4.pdf