havadurum

276 ADA 127 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ 2886 SATIŞ

2164

ÇANAKKALE İLİ LAPSEKİ İLÇESİ UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1. Umurbey Belediyesine ait Umurbey Merkez Mahallesinde tapunun 276 ada 127 parselde kayıtlı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık ihale usulüne göre satılacaktır.
2. İhaleler 24.11.2023 Cuma Günü saat 14:00 da Umurbey Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3. Söz konusu taşınmazlardan 276 ada 127 parselin ihale muahmmen bedeli 15.000.000,,00 TL ( KDV Dahil) olup geçici teminatı 450.000,00 TL, dir.
4. İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 24.11.2023 Cuma günü olan İhale günü en geç ihale saatlerine kadar Belediyemiz veznesine, veya TC Ziraat Bankası Lapseki Şubesindeki Belediyemiz Hesabına (İBAN TR 840001000075111283255001 ) yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhale günü ve ihale saatinden sonra teminat kabul edilmez.
5. İhaleye girebilmek için:
A) Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi,
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde Aslı İbraz edilmek üzere kimlik fotokopisi ,ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
F) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
8. İhale şartnamesi ve diğer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Umurbey Belediyesi Fen işleri bürosunda görülebilir.
ilan olunur.

Umurbey Belediye Başkanlığı


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 24.11.2023
Basın No : ILN01928056