havadurum

KVKK Aydınlatma Metni

WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz, ÇANAKKALE OLAY GAZETESİ (kısaca “Şirket” veya “Çanakkale Olay”) olarak kişisel verileriyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur? Şirket olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

  Erenköy Deniz İşletmesi Su Ürünleri Turizm Tarım Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
  İsmetpaşa Mah. 2. Demircioğlu Cad. No:103 Çanakkale
  0(286) 212 91 91
  mail@canakkaleolay.com

 2. Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir? Web sitemizin iletişim sayfasından bizimle iletişime geçmek istediğinizde “Çanakkale Olay” ile paylaştığınız kişisel verileriniz; talep ve şikayetlerin takip edilmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarına dayanılarak işlenilmektedir.
 3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir? Hizmet sağlayıcılar Kişisel verileriniz, gerek sizin gerekse Şirketimizin haklarını korumak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, yalnızca bu amaçlar için zorunlu olması halinde hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili iş ortaklarımız ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.
 4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır? Kişisel verileriniz web sitesinin ilgili sayfasında doldurmuş olduğunuz iletişim formu aracılığıyla, toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden en az biridir.
 5. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca dilediğiniz zaman Çanakkale Olay’a başvurarak kendinizle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.


Bu haklarınızı kullanmak için internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurup İsmetpaşa Mah. 2. Demircioğlu Cad. No:103 Çanakkale adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilirsiniz ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da mail@canakkaleolay.com adresine gönderebilirsiniz. Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Çanakkale Olay Gazetesi