DOLAR 31.4086 %0.13
EURO 34.0792 %0.06
G.ALTIN 2101.0209 %0.00
BITCOIN 63631.2903 %1.33
ETHERIUM 3485.0582 %0.43
havadurum

99500 LİTRE MOTORİN, 900 LİTRE BENZİN AKARYAKIT ALIMI

1590

YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BALIKLIÇAY, SAZAK, SOĞUCAK, YENİCE ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ İLE ASAR, ÇAMBAĞLAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN 2024 YILINDA ARAÇLARDA KULLANMAK ÜZERE 99500 LİTRE MOTORİN, 900 LİTRE BENZİN AKARYAKIT ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YENİCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BALIKLIÇAY, SAZAK, SOĞUCAK, YENİCE ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ İLE ASAR, ÇAMBAĞLAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN 2024 YILINDA ARAÇLARDA KULLANMAK ÜZERE 99500 LİTRE MOTORİN, 900 LİTRE BENZİN AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1305731
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YENİCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kurtulus Mah. Balikesir Asfalti Üzeri 13 17550 YENİCE/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2864743100 - 2864743476
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BALIKLIÇAY, SAZAK, SOĞUCAK, YENİCE ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ İLE ASAR, ÇAMBAĞLAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN 2024 YILINDA ARAÇLARDA KULLANMAK ÜZERE 99500 LİTRE MOTORİN, 900 LİTRE BENZİN AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : -BALIKLIÇAY, SAZAK, SOĞUCAK ve YENİCE ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE 85000LT MOTORİN (DİĞER) ve 600 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN -ASAR ve ÇAMBAĞLAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE 14500 LİTRE MOTORİN (DİĞER) ve 300 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN Toplam 99500 Litre Motorin (Diğer) ve 900 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Akaryakıt AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-)Kısmi teklif verilebilecek olan Yenice, Sazak, Balıklıçay, Soğucak Şeflikleri İhtiyacı olan 85.000 Lt. Motorin (Diğer) ve 600 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 oktan miktarındaki akaryakıtı Yenice İlçe Merkezinde bulunan Yenice Orman İşletme Müdürlüğü idare binasına en fazla 5 Km uzaklıktaki dağıtım istasyonlarından, Asar, Çambağlar Şeflikleri ihtiyacı olan 14.500 Lt. Motorin (Diğer) ve 300 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 oktan miktarındaki akaryakıtı Asar ve Çambağlar Toplu Koruma Merkezine (Hamdibey Köyü Orman Binası) en fazla 5 km. uzaklıktaki akaryakıt dağıtım istasyonlarından günlük akaryakıt ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek şekilde, İsteklinin Belirteceği Akaryakıt İstasyonunda teslim yapılacaktır. 2-)Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar yılın tüm tatil günleri de dahil her gün Teknik şartnamede de belirtilen şartlara uygun olarak akaryakıt istasyonundan peyder pey teslim alınacaktır. 3-)Ancak Orman Yangını vb. olağanüstü durumlarda idarenin talebi üzerine, herhangi bir bedel talep edilmeden, sayaçlı tankerler ile yüklenici tarafından olağanüstü mahalde veya idarenin isteği doğrultusunda da teslim yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt ürününün miktarı İdarece belirlenecek ve günlük olarak karşılanacak olup, 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi ihtiyacına göre peyderpey sözleşmenin imzalanmasını müteakip alınmaya başlanacak ve 31.12.2024 tarihine kadar devam edecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben iş başlamış sayılır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.12.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme Müdür Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge,
2- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun
bayiisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi olduğuna dair bayiilik yazısı veya bayiilik sözleşmesi,
3-İstekliye EPDK tarafından
bayiilik yapmak üzere verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayiilik belgesi,
4-İstekliye ait olan iş yerinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı sınırları dahilinde olduğunu gösterir iş yeri açma ve izin belgesi.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge,
2- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi olduğuna dair bayiilik yazısı veya bayiilik sözleşmesi,
3-İstekliye EPDK tarafından bayiilik yapmak üzere verilmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayiilik belgesi,
4-İstekliye ait olan iş yerinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı sınırları dahilinde olduğunu gösterir iş yeri açma ve izin belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 11.12.2023
Basın No : ILN01933708