havadurum

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLE KİRALIK

2224

T.C.
AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- İlçemiz Ümmühan mahallesinde aşağıda adres ve ihale bilgileri yazılı mülkiyeti belediyemize ait 1 (bir) adet işyeri ile 1 (bir) adet yaklaşık 420,00 m2 miktarındaki yer, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhaleler 27 Kasım 2023 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhale yerleri adres ve bilgileri;
a) Ümmühan Mahallesi Şadırvan Sokak No:7A (143 ada, 8 parsel) adresinde 28 m2 miktarındaki işyerinin, ihale aylık kira bedeli 1500,00-TL ihale geçici teminatı ise 1620,00-TL olup, ihale saati 14.30'dur.
b) Ümmühan Mahallesi 472 ada 1 parselin bir bölümü ile bu parsele bitişik boş alandan oluşan yaklaşık 420,00 m2 miktarında yerin, ihale aylık kira bedeli 2500,00-TL ihale geçici teminatı ise 2700,00-TL olup, ihale saati 14.40'dır.
4- İhale şartnameleri Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 27.11.2023 günü saat 14.00'e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların ilave olarak yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesini, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi ile müracaatları yeterlidir. İlanen duyurulur.


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 27.11.2023
Basın No : ILN01928169