DOLAR 31.4201 %0.16
EURO 34.0916 %0.09
G.ALTIN 2101.6708 %0.03
BITCOIN 63469.6106 %1.07
ETHERIUM 3469.0478 %-0.03
havadurum

AÇIK TEKLİF USULÜ KİRALIK

1615
GEYİKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait 1 (bir) adet İşyeri aşağıda belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.
Sıra Adres Muhammen Bedel Kullanım Amacı Geçici Teminat Bedeli Kullanım Alanı Kiralama Süresi
1 Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi No:76 Geyikli/Ezine/Ç.KALE 46.000,00 TL /Ay İşyeri 165.600,00 TL. 4,359,05 m2 10 Yıllık

1- İhale Tarih ve Saati: 06/12/2023 Çarşamba/ Saat:15:00’da Geyikli Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Başkanlık Makamında yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak olan isteklilerin;
a) Kanuni ikametgâh belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
b) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ve yahut da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
I. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
II. Gerçek kişinin oda kaydı olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Noter tasdikli imza sirküleri
I. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi
II. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi. Ekinde son durumunu gösterir ticari sicil gazetesinin bulunması
d) İsteklilerin adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine imza sirküleri
e) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
f) İsteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacakları borcu yoktur belgesi.
g) İstekliler, Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.
h) İhaleye katılım formu.
ı) Geçici teminat toplam kira bedelinin %3’ dür. Geçici Teminat Belediyemiz Tahakkuk ve Tahsilat Servisine yatırıldığını gösterir makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). Geçici Teminat belgelerinin ihale tarihinden geçerli olmak üzere geçerlilik süresi 60 (Altmış) gün olacaktır.
j) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair belge.

3- İhaleye katılamayacak olanlar:
I) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
e) 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.
f) Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş, belediye ile ihtilafa düşmüş, ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ve şahısların eşi ve çocukları ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri taktirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı irat (Gelir) kaydolunur.
Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.
4- İhale karar pulu bedeli ve sözleşme damga vergisi ihale üzerine kalan kişi ve firmadan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.
5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
6- İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.
7- İşbu kiralamadan dolayı tahakkuk eden her türlü masraflar kiracıya ait olacaktır.
8- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30 – 12:30 ve 13:30 – 17:30 saatleri arasında Geyikli Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğü’nden görebilir ve 1.000,00 TL. Karşılığında temin edebilir.
9- Türkiye Radyo Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır.
10- İhale müracaat şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
11- İhaleye katılmak isteyenler 01.12.2023 Cuma günü saat: 17.30’a kadar istenilen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Mevlüt ORUÇOĞLU
Belediye Başkanı#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 06.12.2023
Basın No : ILN01936610