havadurum

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

3452

İLAN
ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
LAPSEKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ
S.N Mahallesi/Sokağı Pafta No Ada/ Parsel No.

Kiralanacak Kısım(M2)

Kullanım Amacı

Kiralama Süresi
(Yıl)

Yıllık Tahmini Bedeli(TL)

Geçici Teminat
(TL)

İhale Tarihi, Saati
01 GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MAH.ÇANAKKALE CAD.NO:123 51 112/131

LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ ÇAY OCAĞI /KANTİN
BAHÇE:62 m2

Hastane Çay Ocağı/Kantini 3 (Üç) YIL 104.779,92TL 20.955,98TL 17.05.2024 15.00

Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malın kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte belirtilen tahmini bedel üzerinden, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Lapseki Devlet Hastanesi Gazi Süleyman Paşa Mh.Çanakkale Cad. No: 123, teşekkül edecek komisyon huzurunda Lapseki Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar :
a) İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mah. Çanakkale Cad. No:123 adresinde bulunan Lapseki Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfla teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
b) Geçici teminat; tahmini bedelin en az %20’si oranında 20.955,98TL (YİRMİBİNDOKUZYÜZELLİBEŞTL.DOKSANSEKİZKRŞ.) Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Lapseki Devlet Hastanesi Halk Bank Çanakkale Şubesi TR93 0001 2009 6380 0005 0000 55 nolu hesabına geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.
c) Doküman alındığına dair makbuz.
d) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
e) Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)
f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1 – Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2 – Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
i) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair Savcılıktan son altı ay içinde alınmış adli sicil kayıt örneği,
j) Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak,
k) İlk ilan tarihi itibari ile vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün vergi daireleri veya resmi internet sitesinden alınabilir)
l) İlk ilan tarihi itibari ile SGK borcu bulunmadığına dair belge (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya resmi internet sitesinden alınabilir)
m) İhaleye katılacak istekliler kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.
n) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
o) İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
p) İhale dokümanı, idare web sitesinde ve idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 TL (İKİYÜZ TÜRK LİRASI) karşılığı Lapseki Devlet Hastanesi Satın alma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı alması zorunludur. İhale dökümanı ödemesini Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Lapseki Devlet Hastanesi Halk Bank Çanakkale Şubesi TR93 0001 2009 6380 0005 0000 55 nolu hesaba yapılacaktır
q) İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı adresi, T.C. – Vergi No, zarfın yapıştırılan yeri imzalanarak) Lapseki Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine teslim edilmesi gerekir. Satın Alma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. Ayrıca ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 17.05.2024
Basın No : ILN02024711