havadurum

TAŞINMAZIN KAPALI TEKLİF USULÜ SATIŞI

2100

İLAN
GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

NO 1
İLİ ÇANAKKALE
İLÇESİ GELİBOLU
MAHALLE/MEVKİ HOCA HAMZA / KEŞAN ASFALTI
ADA 271
PARSEL 4
MİKTAR 614,85 m²
CİNSİ ARSA (İçerisinde 400 m2 İşyeri bulunan)
İMAR DURUMU Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı günübirlik tesis alanında bir kısmı imar yolunda kalmaktadır.
HİSSE MİKTARI TAM
TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ 20.000.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 600.000,00 TL
İHALE GÜN VE SAATİ 30.11.2023 Perşembe Saat: 11:00

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

DIŞ ZARF:

 1. Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Tebligat için adres beyanı.
 2. Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (2023 yılı vizeli)
 3. Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 4. İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2023 yılında düzenlenmiş vekâletname.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2023 yılı onaylı)
 6. İstekli taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunacaktır.
 7. İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 8. İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Belediye Başkanlığı veznelerine, Belediye banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu ihale teklif dosyasına konulacaktır. (DIŞ ZARF)
 9. İstekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

İÇZARF:

 • Teklif Mektubu (kapalı bir iç zarf içinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır.(İÇ ZARF)
 • Teklif mektubunda teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.
 • Teklif mektubu bir zarf içerisine (İç Zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine İsteklinin adı, soyadı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu ada, parsel numarası yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.
 • Taşınmaz satışında 3065 sayılı KDV Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. İhale ve satıştan mütevellit diğer vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İhale Şartnamesi satış bedeli 1.000,00-TL'dir. İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale şartnamesini satın alması zorunludur. Şartname her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
 • 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • Teklifler ilanda belirtilen ihale saatinde Gelibolu Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
 • Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 30.11.2023 Perşembe günü saat 11.00’da Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 30.11.2023
Basın No : ILN01930822